1

प्रमाणित गर्नुहोस्

3

हामीले २०१ advanced मा उन्नत कम्पनीको पुरस्कार पायौं

2

२०१ 2015 मा हामी अखण्डता कम्पनीको पुरस्कारका साथ हकदार थियौं

4

हामी २०१ good को सद्भावना व्यवसाय कम्पनी २०१ of को पुरस्कारका साथ हकदार थियौं

1

हामी शेन्क्सियन उद्यमी संघको पुरस्कारका साथ हकदार थियौं।